top of page

Všeobecné obchodní podmínky

 Internetového obchodu https://www.solars.cz

1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „​obchodní podmínky​”) obchodní společnosti ​Vladimír Sladkovský, se sídlem ​Církvičská 311, 264 01, Sedlčany, identifikační číslo:​ 02320215, DIČ: CZ9209151204​, (dále jen„​prodávající​“) jsou vydané dle § 1751 odst. 1. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „​občanský zákoník​“).

1.2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu na adrese https://www.solars.cz​ ​(dále „​jen internetový obchod​”).

1.3. Obchodní podmínky a kupní smlouva jsou primárně vyhotoveny v českém jazyce, pokud si smluvní strany nedohodnou jazyk jiný. Smluvní vztah se řídí českým právním řádem v jeho účinném znění.

1.4 Tyto obchodní podmínky vymezují vztah a práva a povinnosti z něj plynoucí pouze mezi prodávajícím a kupujícím - fyzickou osobou nepodnikatelem, který uzavírá smlouvu výlučně mimo rámec své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání.

1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat na základě § 1752 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Změna obchodních podmínek bude kupujícímu oznámena prostřednictvím internetových stránek prodávajícího, konkrétně na https://www.solars.cz​ v Obchodních podmínách​ s vyznačením data nabytí účinností nových podmínek a možností náhledu znění předchozích.

Druhá strana má právo změny, v případě smlouvy uzavřené na dlouhodobé k opětovnému plnění, odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve lhůtě jednoho měsíce od doby nabytí účinnosti podmínek nových.

2. Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy

2.1​ ​Prezentace zboží, uvedeného v internetovém obchodě ​https://www.solars.cz​​,​ není nabídkou k uzavření smlouvy, je pouze informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.2 Ceny zboží jsou uvedeny​ včetně daně z přidané hodnoty, jeli prodávající plátcem takové daně (DPH) bez poštovného a balného. Cena uvedená u zboží je cenou za zboží konečnou. Cena zboží je platná po dobu, kdy je zobrazována v internetovém obchodě https://www.solars.cz.

2.3 Internetový obchod ​https://www.solars.cz​ ​také obsahuje na specifickém místě informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží v rámci jeho doručování na území České republiky.

2.4 Náklady spojené s balením a dodáním zboží na území České republiky, jsou vždy uvedeny před odesláním objednávky prostřednictvím stránek tohoto internetového obchodu. Náklady jsou kalkulovány dle veřejných i soukromých ceníků přepravních firem v závislosti na váze, způsobu platby a způsobu dodání zvoleného v objednávkovém formuláři.

2.5 Před odesláním objednávky prodávajícímu, je kupujícímu umožněno objednávku měnit a upravovat údaje, které do objednávky vložil a kontrolovat správnost vložených údajů.

2.6 Náklady kupujícího vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na telefonní hovory, náklady na internetové připojení, apod.) na straně kupujícího, hradí kupující sám.

2.7 Kupující provádí objednání zboží těmito způsoby:

• a) kupující „vloží” objednávané zboží do nákupního košíku internetového obchodu​, ​stiskem tlačítka „Přidat do košíku​”, ​prostřednictvím svého uživatelského účtu, pokud provedl v předchozím kroku registraci v internetovém obchodě ​https://www.solars.cz

• b) kupující „vloží” objednávané zboží do nákupního košíku internetového obchodu​, ​stiskem tlačítka ​„​Přidat do košíku”,​ ​bez nutnosti zákaznického účtu a registrace.

2.8 Objednávku odešle kupující prodávajícímu, kliknutím na tlačítko ​„​Odeslat objednávku​​”. Veškeré údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím požadovány za správné. Kupující tak potvrzuje, že vyplnil všechny povinné údaje správně, dle svého vědomí a svědomí při vytváření objednávky a kliknutím na tlačítko „​Odeslat objednávku​” souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

2.9 Veškeré objednávky odeslané kupujícím prodávajícímu jsou považovány prodávajícím za závazné.

2.10 Neprodleně po odeslání objednávky prodávajícímu, vystaví prodávající potvrzení o doručení objednávky kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty na kontakt uvedený kupujícím v objednávce, nebo v uživatelském účtu internetového obchodu ​https://www.solars.cz​, ​kde provedl kupující registraci. Toto potvrzení není považováno za uzavření kupní smlouvy.

2.11 Prodávajícímu vzniká při doručení objednávky od kupujícího právo na kontakt kupujícího za účelem doplnění chybějících údajů, případnou změnu a úpravu údajů v objednávce.

2.12 Pokud to charakter objednávky vyžaduje, je prodávající oprávněn kontaktovat kupujícího a požadovat jeho součinnost k uzavření kupní smlouvy.

2.13 Uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím vzniká až potvrzením objednávky prodávajícím. Potvrzení objednávky vystaví prodávající kupujícímu a zašle jej na e-mailovou adresu sdělenou mu kupujícím v objednávce.

2.14 V případě technické poruchy na straně prodávajícího, zjevně nesprávného zobrazení cen produktů či kombinací slev způsobující minimální cenu objednávky internetového obchodu, není prodávající povinen zboží či službu za uvedenou cenu kupujícímu dodat. A to ani v případě potvrzení objednávky nebo její zaplacení bezhotovostní platbou (platební kartou, bankovním převodem, nebo jinou platební metodou).

2.15 Tyto obchodní podmínky se vztahují pouze na nákup zboží přes webový internetový obchod https://www.solars.cz

3. Cena

3.1 Cenu za zboží a případné náklady spojené s dopravou, úpravou produktu (pokud ji prodávající poskytuje přímo v internetovém obchodě), může kupující uhradit těmito způsoby:

• bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2301412294/2010​, vedený u společnosti Fio banka, a.s..

3.2 Kupující je povinen prodávajícímu uhradit kupní cenu zboží, ale také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3 V případě platby na dobírku nebo v hotovosti, je cena zboží splatná při převzetí nebo ke dni dodání zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.4 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu společně s uvedeným variabilním symbolem, na bankovní účet prodávajícího. Závazek kupujícího je splněn připsáním náležité částky kupní ceny, na účet prodávajícího.

3.5 Dle ustanovení §1820 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku, prodávající nepožaduje po kupujícím zálohu, nebo jinou obdobnou platbu. Úhradu kupní ceny zboží před jeho odesláním, nelze považovat jako zálohu.

3.6 Případná cenová zvýhodnění a slevy z kupní ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, nerozhodne-li se prodávající jinak. O možné kombinace slev, zvýhodnění apod. a o konečné ceně zboží je kupující informován vždy před odesláním objednávky.

3.7. Daňový doklad je prodávajícím vyhotoven až po uhrazení kupní ceny zboží kupujícím a je prodávajícím doručen kupujícímu na e-mailovou adresu sdělenou mu kupujícím v objednávce a/nebo fyzicky předán při osobním vyzvednutí zboží v provozovně prodávajícího a/nebo zaslán kupujícímu současně se zbožím.

4. Dodání zboží

4.1 Náklady na dodání zboží jsou dle uvedeného způsobu a typu doručení vždy uvedeny v objednávce a následném potvrzení vydaném prodávajícím.

4.2 Kupující je povinen převzít zboží na místě uvedeném v objednávce, neučiní-li tak, vystavuje se nebezpečí nedoručení zboží a jeho vrácení zpět prodávajícímu. V případě následně vyžádaného opakovaného doručení prodávajícím bere kupující na vědomí opakované náklady na dopravu ve výši její původní ceny.

4.3  Kupující je povinen při přebírání zboží od přepravce důkladně zkontrolovat zásilku zda-li není poškozen obal nebo přímo samotné zboží. Pokud kupující nesouhlasí s převzetím zboží, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit přepravci. V případě zjištění závad na obalu nebo přímo na zboží, není kupující povinen zásilku od přepravce převzít.

4.4  Zaplacením  zboží  a  převzetím  zboží  od  dopravce,  nabývá  kupující  vlastnické  právo  a veškeré povinnosti s tím spojené. Převzetím zboží kupujícím přechází na kupujícího nebezpečí vzniku škody na zboží.

4.5 ​Osobní odběr není zpoplatněn.

4.6 Zboží je přepravci předáno obvykle do ​5 ​pracovních dnů.

4.7 Kupující, který při objednání zboží zvolil formu doručení: Osobní odběr, vyzvednutím, je povinen zboží vyzvednout do​ 14 dnů. Prodávající bude o možnosti vyzvednout zboží osobně informovat kupujícího zasláním zprávy na e-mailovou adresu nebo telefonickým hovorem.

5. Odstoupení od kupní smlouvy, vrácení zboží

ZÁSADY PRO VRACENÍ ZBOŽÍ - PALETOVÁ PŘEPRAVA ZBOŽÍ SOLÁRNÍCH PANELŮ

Lhůta pro vrácení zboží: Zboží solárních panelů můžete vrátit do 14 dnů ode dne doručení.

PODMÍNKY VRÁCENÍ: Zboží solárních panelů musí být vráceno v původním obalu, se všemi součástmi a příslušenstvím a v nepoškozeném stavu. Pokud byl výrobek jakýmkoli způsobem poškozen, můžeme vrácení odmítnout nebo účtovat poplatek za vrácení zboží.

DOPRAVA PŘI VRÁCENÍ: Za zajištění a úhradu zpětné přepravy zboží solárních panelů jste zodpovědní vy. Doporučujeme vám využít přepravní službu se sledováním a pojištěním, protože za ztrátu nebo poškození zboží během zpětné přepravy neneseme odpovědnost. Veškeré vrácené zboží musí být bezpečně doručeno do distribučního skladu, ze kterého bylo zboží původně dodáno.

POPLATEK ZA VRÁCENÍ: Za veškeré vrácené zboží solárních panelů bude účtován poplatek za vrácení ve výši až 15 % z původní ceny objednávky. Tento poplatek pokrývá náklady na: Balné, dopravu k zákazníkovi, blokování zboží a opotřebení způsobené převozem (nadměrným přeskládáním křehkého zboží).

VRÁCENÍ PENĚZ: Vrácení peněz bude provedeno na původní platební metodu použitou při nákupu, a to do 14 pracovních dnů od obdržení vráceného zboží solárních panelů. Náklady na dopravu a poplatek za vrácení se nevracejí.

VÝMĚNA: Výměna zboží solárních panelů závisí na dostupnosti. Pokud požadované zboží není k dispozici, vrátíme peníze na původní způsob platby.

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k našim zásadám pro vrácení zboží pro paletovou přepravu solárních panelů, kontaktujte nás prosím na adrese: eshop@solars.cz
 

5.1 Pro odstoupení od kupní smlouvy, je možné využít prostřednictvím emailu: eshop@solars.cz, telefonicky: 728 537 191

5.2 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy až do okamžiku převzetí zboží kupujícím. Může tak učinit v několika případech, jako je například vyprodání zásob, přerušení dodávky zboží od výrobce nebo dodavatele, či z důvodu nedostupnosti zboží a jiných případů vzniklých třetí stranou.

5.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím, prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy, telefonu nebo jiného komunikačního kanálu. 

6. Práva z vadného plnění

6.1 Práva z vadného plnění se řídí podle ustanovení § 1914 až 1925, § 2099 až § 2117, dále pak § 2161 až § 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále dle zákona č. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

6.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

• má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

• se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

• věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

• je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

• zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

6.4 Připouští-li to povaha zboží nebo služby, má kupující právo na kontrolu nebo předvedení funkci výrobku.

6.5 Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

6.6 Vyskytne-li se na zboží vada, pro kterou nelze zboží využívat obvyklým způsobem, může kupující uplatnit u prodávajícího právo z vadného plnění („reklamace“) a požadovat:

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící vady

• přiměřenou slevu z kupní ceny,

• odstranění vady opravou věci

• odstoupení od smlouvy.

6.7 Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, pokud zboží:

• vykazuje podstatnou vadu, která znemožňuje jeho užívání obvyklým způsobem,

• pokud nelze zboží používat kvůli opakujícím se vadám i vadám/vadě po provedené opravě,

• při větším počtu vad (3 a více vad).

6.8 Kupující písemně informuje prodávajícího, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady prodávajícímu. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

6.9 Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

6.10 Právo z vadného plnění kupující nemůže uplatnit, pokud při převzetí o vadě věděl, nebo ji sám způsobil.

6.11 Prodávající je povinen přijmout reklamaci na adrese provozovny nebo v sídle i místě podnikání, pokud to povaha a druh zboží umožňuje.

6.12 Prodávající písemně vyrozumí kupujícího o výsledku reklamace.

6.13 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí zboží. Jedná-li se však o zboží s uvedeným datem spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje na datum spotřeby uvedené na obalu.

6.14 Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

7. Mimosoudní řešení sporu

7.1 Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

7.2 Kupující má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět je Česká obchodní inspekce (zkráceně ČOI) na adrese Štěpánská 567/15, 120 00, Praha 2 - Nové Město. Jak postupovat v případě mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, včetně možnosti návrhu, naleznete na internetové stránce ​https://www.coi.cz/​  a https://www.coi.cz/informace-o-adr/​.

7.3 Pomoc v případě přeshraničního mimosoudního řešení spotřebitelských sporů zajišťuje Evropské spotřebitelské centrum Česká republika (zkráceně ESC ČR). Kontaktní adresa ESC ČR je Štěpánská 567/15, 120 00  Praha 2 - Nové Město. Rady a informace o jednotlivých trzích, včetně platformy pro řešení mimosoudních spotřebitelských sporů, naleznete na internetových stránkách https://evropskyspotrebitel.cz/​a​https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/​.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Ujednání plynoucí z těchto obchodních podmínek a dle nich uzavřené kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím, v případě vstupu zahraničního subjektu, jsou podřízeny zákonům České republiky. Tímto však nejsou dotčena práva kupujícího dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

8.2 V případě zásahu vyšší moci nebo jakémkoliv jiném výpadku internetového obchodu, není prodávající odpovědný za nemožnost realizace objednávky.

8.3  V  kupní  smlouvě  je  možné  sjednat  odchylná  ujednání,  která  pak  mají  přednost  před  ustanovením těchto obchodních podmínek.

8.4 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu či doplnění těchto obchodních podmínek. Tímto ustanovením však není dotčeno právo a povinnosti, dle předchozí verze všeobecných podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 13.09.2022.

zpracovan os udaj

Informace pro subjekt osobních údajů – údaje zpracovávané k plnění smluvních a zákonných povinností

 

Informace správce pro subjekt osobních údajů o činnostech zpracování osobních údajů získaných od subjektu údajů k plnění smluvních a zákonných povinností.

 

podle čl. 12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016,

obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), vedené správcem:

 

Vladimír Sladkovský, IČ 02320215, DIČ: CZ9209151204

se sídlem Církvičská 311, Sedlčany 26401

kontaktní email: info@solars.cz,

(dále jen „Správce“),

 

Správce Vám poskytuje následující informace v souladu s Nařízením:

 

1. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl u Správce jmenován, jelikož k tomu Správce není povinen.

2. Popis kategorií subjektů údajů, které o Vás správce zpracovává, kategorií osobních údajů a účelů jejich zpracování

 

a) Kategorie osobních údajů, které o Vás Správce zpracovává při plnění smluvních a zákonných povinností:

 • jméno a příjmení či název,

 • datum narození,

 • IČO, případně DIČ a název společnosti,

 • kontaktní adresa a případně dodací adresa, pokud se liší od kontaktní,

 • e-mailová adresa,

 • telefonní spojení,

 • IP adresa.

 

Účel zpracování osobních údajů:

 • plnění zákonných povinností a smluvních povinností Správce souvisejících se smlouvami uzavřenými mezi Správcem a Vámi (zejména smlouvami uzavřenými prostřednictvím portálů provozovaných Správcem),

 • jednání o uzavření smluv,

 • předsmluvní jednání.

 • marketing a cílení reklamy

 

Právní základ zpracování osobních údajů: plnění zákonem stanovených a smlouvou převzatých povinností při plnění smluv uzavřených se subjektem údajů.

 

3. Popis kategorií příjemců, kterým mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny či předány, včetně příjemců ze třetích zemí nebo mezinárodních organizací

 

Všechny osobní údaje mohou být poskytnuty poskytovatelům doručovacích, právních, daňově poradenských a účetních služeb, zaměstnancům Správce, subdodavatelům prací, kteří spolupracují se Správcem na základě smluvního vztahu a kteří jsou povinni na základě tohoto smluvního vztahu zajistit jejich ochranu (zpracovatelé).

 

Osobní údaje nebudou poskytovány příjemcům ze třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

 

4. Informace o Vašich právech

 

a) Správce Vám poskytne na žádost informace o přijatých opatřeních podle článků 15 až 22 Nařízení, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

 

b) Máte právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům, které o Vás zpracovává, jejich opravu v případě nepřesnosti, a dále jejich výmaz (právo být zapomenut), popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování – tedy kdykoliv a bez uvedení důvodu vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů. Jste oprávněn získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Uvedená práva se uplatňují doručením dopisu či e-mailu na adresu Správce uvedenou shora. Správce upozorňuje, že u osobních údajů získaných k plnění zákonných a smluvních povinností není možno poskytovat službu Vámi požadovanou, pokud mu neposkytnete kontaktní údaje.

 

c) Jste oprávněn získat (jako opis) osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by Vám v tom Správce bránil.

 

d) V případě, že osobních údaje jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, jste tento oprávněn kdykoliv odvolat, a to doručením dopisu či e-mailu na adresu Správce uvedenou shora.

 

e) U dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, jste oprávněn kdykoliv podat stížnost na postup Správce.

 

5. Způsob zpracování osobních údajů

 

Osobní údaje budou zpracovávány manuálně či pomocí prostředků výpočetní techniky Správcem nebo zpracovatelem Správce (výše). V praxi Správce nedochází k automatizovanému zpracování a rozhodování, včetně profilování.

 

6. Informace o plánovaných lhůtách pro výmaz jednotlivých kategorií osobních údajů

 

Vaše osobní údaje zpracovávané na základě zákonných a smluvních povinností Správcem budou vymazány vždy bez zbytečného odkladu po uplynutí zákonem stanovené doby, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat (zejména lhůty k archivaci účetních podkladů, není-li jiná archivační lhůta delší).

 

U dat zpracovávaných na základě Vašeho souhlasu budou tyto vymazány vždy bez zbytečného odkladu po uplynutí doby, pro kterou jsou potřebné; nejpozději ale ihned poté, co zanikne souhlas se zpracováním.

 

7. Popis technických a organizačních bezpečnostních opatření, které Správce přijal k ochraně Vašich osobních údajů

 

a) Ochrana před neoprávněným přístupem k osobním údajům

 

Přístup k záznamovým zařízením a k listinným evidencím zajistil Správce zejména takto: záznamová zařízení a listinné evidence jsou umístěny v uzamykatelné místnosti Správce či případně některé i v uzamykatelné skříni. Vstup do uzamykatelné místnosti mají pouze oprávněné osoby. Ostatní osoby mají přístup do místnosti pouze v doprovodu oprávněných osob. Softwarový přístup k záznamovým zařízením je chráněn uživatelským jménem a heslem a úložiště Správce jsou dostatečně zabezpečeny.

 

b) Ochrana před neoprávněným čtením, kopírováním, přenosem, úpravou a vymazáním Vašich osobních údajů

 

Přístup k osobním údajům je chráněn přístupovým jménem a heslem. Oprávněné osoby jsou proškoleny, jak nakládat s osobními údaji.

 

c) Ochrana před útokem zvenčí

 

Systém Správce je připojen k internetové síti. Proti napadení z vnější sítě byla přijata opatření ve formě zabezpečení firewall, zabezpečení přihlašovacím jménem a heslem.

 

d) Ochrana před neoprávněným použitím přístupových údajů (nedbalost)

 

Přístupová hesla do systému Správce jsou pravidelně měněna.

 

e) Ochrana před neznalostí

 

Všechny oprávněné a pověřené osoby jsou řádně poučeny. Poučení a proškolení spočívá zejména v informování těchto osob o funkčnosti systému Správce, záznamových zařízení a softwarového vybavení (včetně aktualizací), jakož i o právech a povinnostech při zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení.

Vrácení zbozi
bottom of page